David Midthunder

David Midthunder

Tiểu sử

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1962-01-01

Nơi Sinh: Fort Peck, Montana, USA

Còn được Biết đến Như: David Paul Midthunder, 大卫·米德桑德

close