Kendall Jenner

Kendall Jenner

Tiểu sử

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1995-11-03

Nơi Sinh: Los Angeles, California, USA

Còn được Biết đến Như: 켄달 제너, Kendall Nicole Jenner, ケンダル・ジェンナー, 肯达尔·詹娜