ADVERTISMENT

Bella Ramsey

Bella Ramsey

Tiểu sử

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 2003-09-30

Nơi Sinh: Nottingham, England, UK

Còn được Biết đến Như: Белла Ремсі, Белла Рамзи, ベラ・ラムジー, بيلا رامزي, 贝拉·拉姆齐