Kylie Jenner

Kylie Jenner

Tiểu sử

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1997-08-10

Nơi Sinh: Los Angeles, California, USA

Còn được Biết đến Như: 카일리 제너, Kylie Kristen Jenner