James Horner

James Horner

Tiểu sử

Được biết đến: Sound

Sinh nhật: 1953-08-14

Nơi Sinh: Los Angeles, California, USA

Còn được Biết đến Như: James Roy Horner