Thora Birch

Thora Birch

Tiểu sử

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1982-03-11

Nơi Sinh: Los Angeles, California, USA

Còn được Biết đến Như: Θώρα Μπερτς