Angeli Khang

Angeli Khang

Tiểu sử

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 2001-08-03

Nơi Sinh: Mandaluyong City, Philippines

Còn được Biết đến Như: Agnes Khang