Mark Rylance

Mark Rylance

Tiểu sử

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1960-01-18

Nơi Sinh: Ashford, Kent, UK

Còn được Biết đến Như: David Mark Rylance Waters, 마크 라이런스, 马克·里朗斯, 大卫·马克·里朗斯·沃特斯