Dick Pope

Dick Pope

Tiểu sử

Được biết đến: Camera

Sinh nhật:

Nơi Sinh: Bromley, Kent, England

Còn được Biết đến Như: