Chris Pratt

Chris Pratt

Tiểu sử

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1979-06-21

Nơi Sinh: Virginia, Minnesota, USA

Còn được Biết đến Như:

Phim nổi tiếng