Tom Sturridge

Tom Sturridge

Tiểu sử

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1985-12-21

Nơi Sinh: London, England

Còn được Biết đến Như: Thomas Sidney Jerome, 汤姆·斯图里奇