Pietro Scalia

Pietro Scalia

Tiểu sử

Được biết đến: Editing

Sinh nhật: 1960-03-17

Nơi Sinh: Catania, Sicily, Italy

Còn được Biết đến Như: