Sara Tomko

Sara Tomko

Tiểu sử

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1983-10-19

Nơi Sinh:

Còn được Biết đến Như: 萨拉·汤科