Sara Tomko

Sara Tomko

Tiểu sử

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1983-10-19

Nơi Sinh: California, United States

Còn được Biết đến Như: 萨拉·汤科